INFORMACE PRO UCHAZEČE

[13. 07. 2021] | Uveřejnil: Nikola Stodůlková

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/61 – Gymnázium  (1. ročník šestiletého studia)

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 6-leté studium

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

do oboru vzdělávání 79-41-K/41 – Gymnázium

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení čtyřlete studium

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

do oboru vzdělávání 79-41-K/61 – Gymnázium

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení šestileté studium

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/41 – Gymnázium (4-leté studium)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 4-leté studium

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/61 – Gymnázium  (1. ročník šestiletého studia)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 6-leté studium

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

do oboru vzdělávání 79-41-K/41 – Gymnázium

(1. ročník čtyřletého gymnázia)

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 4-leté studium

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

do oboru vzdělávání 79-41-K/61 – Gymnázium

(1. ročník šestiletého gymnázia)

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 6-leté studium

VZOR PŘIHLÁŠKY:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Náhradní termín 1. kola přijímacího řízení 3. 6. 2021 (čtyřleté studium)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

1. ročník čtyřletého studia (kód oboru 79-41-K/41)

Aktuální situace 1. kola přijímacího řízení 4 leté (401)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 4 leté studium

1. ročník šestiletého studia (kód oboru 79-41-K/61)

Aktuální situace 1. kola přijímacího řízení 6 leté (601)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 6 leté studium

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Svůj zájem studovat na naší škole potvrďte odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů).  Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem. V případě osobního doručení je možné odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy: pondělí – čtvrtek od 7.00 do 15.00 hodin, v pátek od 7.00 do 14.00 hodin. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zároveň žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nemají zájem využít možnosti studovat na naší škole, zda mohou tuto skutečnost, s ohledem na ostatní uchazeče, nahlásit v kanceláři školy osobně nebo na e-mailu gymnazium@old.gymnaziumhranice.cz .

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Nepřijatým uchazečům bylo 19. 5. 2021 zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze do 3 dnů po obdržení rozhodnutí podat písemné odvolání k rukám zástupce statutárního orgánu školy.
Vzory odvolání:

VZOR-PRO-PODANÍ-ODVOLANÍ-do-1.ročníku-čtyřletého-gymnazia-kod-studijního-oboru-79-41-K41 (2)

VZOR-PRO-PODANÍ-ODVOLANÍ-do-1.ročníku-šestiletého-gymnazia-kod-studijního-oboru-79-41-K61 (2)

Tato odvolání budeme postupně vyřizovat autoremedurou podle umístění uchazeče v závislosti na uvolněných místech žáků, kteří na naši školu nenastoupí.

Vzhledem ke zkušenosti z předchozích let doporučujeme počkat s odevzdáním zápisového lístku na jinou školu.
Uchazeči přijatí na odvolání obdrží od ředitele školy rozhodnutí o přijetí, následně by měli neprodleně doručit zápisový lístek. Pokud již uchazeč zápisový lístek odevzdal na jinou školu a následně byl přijat na odvolání, může zápisový lístek stáhnout a přenést na gymnázium Hranice.

 

Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu
Zástupce statutárního orgánu  Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 v souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se  vyjádřit ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 k podkladům rozhodnutí.
Seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři školy v pátek 21. 5. 2021 v době od 9.00 do 10.00 hod.
Upozornění: Zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti.

 

Výňatek z dokumentu MŠMT: Opatření obecné povahy přijímací zkoušky – dodatek
(týká se pouze čtyřletého studia)

XIX.

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

XX.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Čtyřleté studium:

 1. termín: pondělí 3. května 2021
 2. termín: úterý 4. května 2021

Šestileté studium:

 1. termín: středa 5. května 2021
 2. termín: čtvrtek 6. května 2021

přijímací zkoušky harmonogram

Mimořádným opatřením platným od 21. 4. 2021 dochází ke změně povinného nošení roušek:

Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávnění nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku  nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: – negativní test a – žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 1. a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

 

 • Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška.
 • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Informace o ochraně zdraví a testování na COVID-19

Ochrana_zdravi_PZ_pro_ZS

ILUSTRAČNÍ TESTY:  https://prijimacky.cermat.cz/

 • Uchazeč obdrží pozvánku v termínu nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy, stanovilo MŠMT na 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021.

POČET TŘÍD NOVĚ OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

ČTYŘLETÉ STUDIUM       1 třída

ŠESTILETÉ STUDIUM       1 třída

K R I T É R I A pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu
Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (1. ročník čtyřletého cyklu denního studia)

kritéria_4 leté 2021

Kritéria pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu
Studijní obor 79-41-K/61 – Gymnázium (1. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia)

Kritéria-6 leté 2021

 

 

SEKRETARIÁT ŠKOLY: 581 601 649; +420 720 626 829; gymnazium@old.gymnaziumhranice.cz

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Marta Křenková – krenkova@old.gymnaziumhranice.cz

KARIÉRNÍ PORADCE: Mgr. Nikola Stodůlková – stodulkova@old.gymnaziumhranice.cz


 

 

 

VZOR PŘIHLÁŠKY: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

 

INFORMACE O CHARAKTERU ŠKOLY A STUDIA

Základní informace o charakteru školy naleznete především na našich webových stránkách.

INFORMACE O ŠKOLE: https://old.gymnaziumhranice.cz/nase-skola/

STUDIJNÍ OBORY

ČTYŘLETÉ STUDIUM: https://old.gymnaziumhranice.cz/zakladni-informace/studijni-obory/ctyrlete-studium-79-41-k41/

ŠESTILETÉ STUDIUM: https://old.gymnaziumhranice.cz/zakladni-informace/studijni-obory/sestilete-studium-79-41k61/

GYMNÁZIUM HRANICE – co nabízíme:

 • studium na škole s vynikajícími výsledky vzdělávání
 • vysoká úspěšnost při dalším studiu na VŠ v ČR i na zahraničních univerzitách
 • výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský

První cizí jazyk – anglický jazyk

Druhý cizí jazyk – výběr z jazyka francouzského, německého, ruského → uchazeči si mohou vybrat jeden z těchto druhých cizích jazyků. Není nutno pokračovat v jazyku, který se žáci učili na ZŠ! Je možno začít s novým druhým cizím jazykem již od začátku a taktéž se dostat na úroveň B1/B2 dle SERR.

 • možnost složit během studia mezinárodní jazykovou zkoušku FCE (anglický jazyk), DELF (francouzský jazyk)
 • velký výběr volitelných předmětů
 • podpora talentů a individuální přístup
 • pravidelné exkurze do zahraničí
 • moderně vybavené odborné učebny
 • exkurze, besedy, workshopy, soutěže
 • lyžařské a turistické kurzy
 • adaptační kurzy (1. ročníky)

 

 

 

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]