Naše škola

Slovo úvodem

Gymnázium Hranice je vůbec nejstarší střední škola v Hranicích a hranickém regionu. Tradice trvající od roku 1871 zavazuje nás učitele, studenty i bývalé absolventy k tomu, abychom vždy a na každém místě šířili jeho pověst, abychom neustále přispívali k jeho rozvoji. Jsem přesvědčen, že jak v minulosti, tak i v přítomnosti se tento závazek daří beze zbytku plnit. Škola za dlouhou dobu svého trvání vychovala řadu vynikajících studentů, kteří se později uplatnili v mnoha oborech lidských činností, kteří zaujali ve společnosti důležité postavení a již tím dokladují jeden z hlavních cílů našeho gymnázia, a to připravit pro další život všestranně vzdělané odborníky nejen po stránce vzdělanostní, ale zejména ve smyslu harmonického rozvoje osobnosti mladého člověka.

Pokud se ohlédneme do minulosti a srovnáme tyto cíle gymnázia v Hranicích se současností jubilující školy, potom můžeme konstatovat, že i dnešní Gymnázium Hranice zůstává této tradici věrné. Škola opět navázala na pojetí všeobecně vzdělávací vnitřně diferencované střední školy meziválečné tím, že byl opětně po dlouhé době zahájen víceletý cyklus denního studia. Od školního roku 1993/1994 nabízí nejen obvyklou formu čtyřletého studia, ale byla otevřena i první třída šestiletého cyklu. Rozšířila se tak nabídka propracovaného, kvalitního středoškolského vzdělání, které plně odpovídá náročným požadavkům dnešní společnosti, dnešního světa.

Jeden z hlavních cílů nás, pedagogů hranického gymnázia, je připravit všestranně vzdělaného studenta-absolventa, schopného řešit a vyřešit standardní i nestandardní situace, připravit ho na vstup na vysokou školu, na vstup do dalšího života. Studenti a učitelé tak společně vytvářejí novou hodnotu – svobodné přijímání vzdělání, které se postupně stává tím nejcennějším, čeho člověk za svého života může dosáhnout.

Současné pojetí studia na Gymnáziu Hranice má povahu všeobecného studia, nedochází již ke klasickému dělení tříd na větev humanitní, přírodovědnou a technickou. Studenti se mohou podle svého zájmu a své budoucí profesionální orientace rozhodnout pro výběr několika volitelných předmětů z velmi rozsáhlé nabídky, přičemž další profilace našich studentů je umožněna i volbou předmětů nepovinných. Od 1. září 1993 je gymnázium šestiletým a čtyřletým. Stabilizovaný pedagogický sbor vysokoškolsky vzdělaných odborníků je pak zárukou dalšího rozvoje schopností, znalostí a dovedností studentů Gymnázia Hranice.

S jistou hrdostí mohu konstatovat, že současné Gymnázium Hranice naplňuje vše to, čím nás zavázaly předchozí generace učitelů i studentů naši školy. Gymnázium jako takové vždy stálo v popředí nejen nabídky kvalitní středoškolské přípravy, ale díky svému postavení vždy zasahovalo i do společenského dění našeho města. Řada našich studentů či učitelů se aktivně podílí na kulturním životě města Hranic, všichni společně pak dotvářejí pověst Hranic jako města středních škol, města, kde kulturní zázemí je vždy ovlivňováno zájmem mladých o to, aby se jejich dovednosti nevázaly jen na prostředí třídy, školy, ale aby prezentovali své schopnosti i na veřejnosti. Pevně věřím, že i naše gymnázium významně přispěje svým pojetím, úrovní vzdělávací práce, skladbou učitelského sboru i nesmírně talentovanými žáky k tomu procesu, který se stane zárukou vývoje opět po dlouhé době demokratické společnosti, která staví na jedno z předních míst vzdělání.

Vivat, crescat, floreat Gymnázium Hranice!

PhDr. Radovan Langer

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]