Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022

Vyhlášení a kritéria přijímacího řízení 2022 naleznete na níže uvedeném odkazu

Vyhlášení a kritéria přijímacího řízení 2022  

 

POČET TŘÍD NOVĚ OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

ČTYŘLETÉ STUDIUM       1 třída

ŠESTILETÉ STUDIUM       1 třída

Přihláška 
Termín pro podávání přihlášek řediteli školy je do 1. března 2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Čtyřleté studium:

 1. termín: úterý 12. dubna 2022
 2. termín: středa 13. dubna 2022

Šestileté studium:

 1. termín: úterý 19. dubna 2022
 2. termín: středa 20. dubna 2022

Náhradní termín pro všechny obory vzdělávání:

 1. termín: úterý 10. května 2022
 2. termín: středa 11. května 2022

Veškeré oficiální informace o přijímacím řízení najdete na níže uvedeném odkazu (termíny, přihlášky, zkušební testy, …)

https://prijimacky.cermat.cz/

 • Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška.
 • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

ILUSTRAČNÍ TESTY:

https://prijimacky.cermat.cz/

PŘIHLÁŠKY:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf

 

 

 

INFORMACE O CHARAKTERU ŠKOLY A STUDIA

Základní informace o charakteru školy naleznete především na našich webových stránkách.

INFORMACE O ŠKOLE: https://old.gymnaziumhranice.cz/nase-skola/

STUDIJNÍ OBORY

ČTYŘLETÉ STUDIUM: https://old.gymnaziumhranice.cz/zakladni-informace/studijni-obory/ctyrlete-studium-79-41-k41/

ŠESTILETÉ STUDIUM: https://old.gymnaziumhranice.cz/zakladni-informace/studijni-obory/sestilete-studium-79-41k61/

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nám zavolat nebo napsat, rádi Vám odpovíme:

SEKRETARIÁT ŠKOLY: 581 601 649; +420 720 626 829; gymnazium@old.gymnaziumhranice.cz

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Marta Křenková – krenkova@old.gymnaziumhranice.cz

KARIÉRNÍ PORADCE: Mgr. Nikola Stodůlková – stodulkova@old.gymnaziumhranice.cz

GYMNÁZIUM HRANICE – co nabízíme:

 • studium na škole s vynikajícími výsledky vzdělávání
 • vysoká úspěšnost při dalším studiu na VŠ v ČR i na zahraničních univerzitách
 • výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský
 1. cizí jazyk – anglický jazyk
 2. cizí jazyk – výběr z francouzského, německého, ruského jazyka → uchazeči si mohou vybrat jeden z těchto druhých cizích jazyků. Není nutno pokračovat v jazyku, který se žáci učili na ZŠ! Je možno začít s novým druhým cizím jazykem již od začátku a taktéž se dostat na úroveň B1/B2 dle SERR.
 • možnost složit během studia mezinárodní jazykovou zkoušku FCE (anglický jazyk), DELF (francouzský jazyk)
 • velký výběr volitelných předmětů
 • podpora talentů a individuální přístup
 • pravidelné exkurze do zahraničí
 • moderně vybavené odborné učebny
 • exkurze, besedy, workshopy, soutěže
 • lyžařské a turistické kurzy
 • adaptační kurzy (1. ročníky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

 

 

 

 

VZOR PŘIHLÁŠKY:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

1. ročník čtyřletého studia (kód oboru 79-41-K/41)

Aktuální situace 1. kola přijímacího řízení 4 leté (401)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 4 leté studium

1. ročník šestiletého studia (kód oboru 79-41-K/61)

Aktuální situace 1. kola přijímacího řízení 6 leté (601)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 6 leté studium

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Svůj zájem studovat na naší škole potvrďte odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů).  Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem. V případě osobního doručení je možné odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy: pondělí – čtvrtek od 7.00 do 15.00 hodin, v pátek od 7.00 do 14.00 hodin. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zároveň žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nemají zájem využít možnosti studovat na naší škole, zda mohou tuto skutečnost, s ohledem na ostatní uchazeče, nahlásit v kanceláři školy osobně nebo na e-mailu gymnazium@old.gymnaziumhranice.cz .

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Nepřijatým uchazečům bylo 19. 5. 2021 zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze do 3 dnů po obdržení rozhodnutí podat písemné odvolání k rukám zástupce statutárního orgánu školy.

Vzory odvolání:

VZOR-PRO-PODANÍ-ODVOLANÍ-do-1.ročníku-čtyřletého-gymnazia-kod-studijního-oboru-79-41-K41 (2)

VZOR-PRO-PODANÍ-ODVOLANÍ-do-1.ročníku-šestiletého-gymnazia-kod-studijního-oboru-79-41-K61 (2)

Tato odvolání budeme postupně vyřizovat autoremedurou podle umístění uchazeče v závislosti na uvolněných místech žáků, kteří na naši školu nenastoupí.

Vzhledem ke zkušenosti z předchozích let doporučujeme počkat s odevzdáním zápisového lístku na jinou školu.
Uchazeči přijatí na odvolání obdrží od ředitele školy rozhodnutí o přijetí, následně by měli neprodleně doručit zápisový lístek. Pokud již uchazeč zápisový lístek odevzdal na jinou školu a následně byl přijat na odvolání, může zápisový lístek stáhnout a přenést na gymnázium Hranice.

Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu
Zástupce statutárního orgánu  Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 v souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se  vyjádřit ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 k podkladům rozhodnutí.
Seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři školy v pátek 21. 5. 2021 v době od 9.00 do 10.00 hod.
Upozornění: Zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti.

 

XX.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

 

 

 

 

 • Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška.
 • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

ILUSTRAČNÍ TESTY:

https://prijimacky.cermat.cz/

 

 • Uchazeč obdrží pozvánku v termínu nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy, stanovilo MŠMT na 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021.

 

 

 

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

K R I T É R I A pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu
Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (1. ročník čtyřletého cyklu denního studia)

kritéria_4 leté 2021

Kritéria pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu
Studijní obor 79-41-K/61 – Gymnázium (1. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia)

Kritéria-6 leté 2021

 

 

VZOR PŘIHLÁŠKY: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální situace 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

1. ročník čtyřletého studia (kód oboru 79-41-K/41) – aktualizováno 30.6. 2020 ve 12:00

Průběžné výsledky_4leté

1. ročník šestiletého studia (kód oboru 79-41-K/61) –  aktualizováno 30.6. 2020 ve 12:00

Průběžné výsledky_6leté

 

NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY 2020

výsledky_4leté_náhradní termín

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

1. ročník čtyřletého studia (kód oboru 79-41-K/41)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021_4leté studium

1. ročník šestiletého studia (kód oboru 79-41-K/61)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021_6leté studium

Informace pro nepřijaté uchazeče

Nepřijatým uchazečům budou odeslána nejpozději 16. 6. 2020 (79-41-K/41, čtyřleté  studium) a nejpozději 17. 6. 2020 (79-41-K/61, šestileté studium) rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na adresu zákonného zástupce do jeho vlastních rukou. Proti rozhodnutí o nepřijetí nelze podat odvolání řediteli školy, nově se podává žádost o nové rozhodnutí ředitele školy.

Vzor podání žádosti 

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a kteří zároveň podali žádost o nové rozhodnutí ředitele školy do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek).

Přijetí ke studiu probíhá podle pořadí, kterého uchazeči dosáhli v přijímacím řízení.

Důležité přílohy

nformace pro uchazeče_ 4leté a 6leté studium
Informace (hygienické) pro uchazeče
Čestné_prohlášení

Termíny a harmonogram přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek 2020

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ   (čtyřleté studium) – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (1. ročník čtyřletého cyklu denního studia):

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_4l

Kritéria pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu:

kritéria_4leté

Další nezbytné předpoklady pro studium:

Další nezbytné předpoklady

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ   (šestileté studium) – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Studijní obor 79-41-K/61 – Gymnázium (1. ročník šestiletého cyklu denního studia):

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_6l

Kritéria pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu:

Kritéria-6leté

Další nezbytné předpoklady pro studium:

Další nezbytné předpoklady

<!–

Archiv

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky_4leté_2.kolo
Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení_4l
Průběžné výsledky_4leté
Výsledky přijímacího řízení_4leté studium
Informace pro uchazeče o studium
VZOR-PRO-PODANÍ-ODVOLANÍ-do-1.ročníku-čtyřletého-gymnazia-kod-studijního-oboru-79-41-K41
Poučení pro nepřijaté uchazeče o studium
Aktualizováno 20.5.2019 14:30
Průběžné výsledky_6leté
Výsledky přijímacího řízení_6leté studium
Informace pro uchazeče o studium
VZOR-PRO-PODÁNÍ-ODVOLÁNÍ-do-1.ročníku-nižšího-stupně-víceletého-gymnázia-kód-studijního-oboru-79-41-K61
Poučení pro nepřijaté uchazeče o studium
Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_4leté studium
Kritéria_4leté studium
Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_6leté studium
Kritéria-6leté studium
2019_celkova informace_prijimaci rizeni
Další nezbytné předpoklady pro uchazeče o studium
odkaz na testová zadání k procvičování
–>

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]