Klasifikační řád

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Za každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze vydat výpis z vysvědčení.
 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
 • Základní podmínkou klasifikace v předmětu je 75 % účast ve výuce. Pokud to žák nesplní, bude vykonávat dodatečnou zkoušku. O charakteru zkoušky rozhodne vyučující daného předmětu.
 • Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů, stanovených učebním plánem nebo ŠVP, je-li stanoven, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možno žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 • Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
 • Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném případě ředitel školy, žádá příslušný krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 • V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
 • Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
  • koná-li opravné zkoušky,
  • požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení,
  • jestliže ředitel školy zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení.

  V jednom dni může žák konat jen jednu komisionální zkoušku. Pokud se komisionální zkouška koná z důvodu nařízení ředitele školy nebo na žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen jen jednou.

 • Individuální vzdělávací plán může ředitel školy povolit s písemným doporučením školského poradenského zařízení žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Individuální vzdělávací plán může ředitel školy povolit i z jiných závažných důvodů. Stanovený individuální plán je součástí osobní dokumentace žáka.
 • VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

13.1. Stupnice hodnocení

13.1.1. Hodnocení a prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a plně chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a plně chápe vztahy mezi nimi. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Vhodné texty je schopen studovat samostatně nebo s menší pomocí.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných teoretických a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samotném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

13.1.2. Hodnocení chování:

Chování žáka je klasifikováno třemi stupni:

 • 1 – velmi dobré
 • 2 – uspokojivé
 • 3 – neuspokojivé

13.1.3. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje slovně stupni:

 • prospěl(a) s vyznamenáním – průměrný prospěch do 1,50, chování velmi dobré a klasifikace v žádném povinném předmětu není horší než chvalitebná
 • prospěl(a) – klasifikace v povinném předmětu není vyjádřena stupněm nedostatečný
 • neprospěl(a) – je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm nedostatečný

13.2. Zásady a podklady pro klasifikaci

Při hodnocení a klasifikaci je učitel přiměřeně náročný a objektivní, v přístupu k žákům uplatňuje pedagogický takt.

Podklady pro klasifikaci získává učitel následujícími metodami:

 • soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
 • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho průběžné připravenosti na vyučování,
 • zkouškami (písemnými, ústními, praktickými, pohybovými).

13.3. Pravidla pro hodnocení učitelem:

 • Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně nejméně dvakrát za každé klasifikační období. V jednom dni může být žák ústně zkoušen maximálně dvakrát.
 • Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a stručně zhodnotí klady a nedostatky výkonu.
 • Při ústném zkoušení oznámí výsledek ihned, při písemném nejpozději do 14 dnů. S opravenou písemnou prací a jejím hodnocením je žák osobně seznámen a má možnost vyžádat si vysvětlení a odůvodnění známky.
 • Učitel je povinen vést si soustavou evidenci klasifikace žáků, která je rovněž vedena určeným žákem v klasifikačním archu třídy. Žák zodpovídá za zapsání známky do své žákovské knížky (nižší stupeň VG).
 • Písemné práce žáků učitel přehledně zakládá tak, aby bylo možno provést jejich kontrolu vedoucími pracovníky školy, inspekčními orgány, případně zákonnými zástupci žáků. Významné práce jsou zakládány po celou dobu studia žáka na škole (pololetní, opakovací, postupové apod.), orientační písemné práce učitel shromažďuje a zakládá po dobu školního roku a dbá o jejich přiměřenou formu a úpravu.
 • Na konci klasifikačního období v daném termínu zapíše učitel celkový výsledek klasifikace do třídního výkazu a současně provede jeho elektronické zpracování.
 • Třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími a zástupcem ředitele školy koordinuje plán písemných prací na závěr klasifikačního období tak, aby žáci nebyli přetěžováni. V jednom dni mohou žáci psát nejvíce jednu pololetní práci (maximálně dvě za týden), počet písemných prací menšího rozsahu nebo písemných prací se zadanou domácí přípravou není omezen.

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]