Šestileté studium (79-41/K61)

Název oboru:  Gymnázium (nižší stupeň víceletého gymnázia – šestiletý studijní cyklus)
(vyšší stupeň víceletého gymnázia – šestiletý studijní cyklus)

Kód oboru: 79-41-K/61
Ukončení studia: maturitní zkouška
Forma studia: denní studium
Druh studia: úplné střední studium

Nový učební plán platný od září 2022 pro:
1. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia (V1.A)
3. ročník vyššího stupně víceletého gymnázia (V3.A)
Učební plán od září 2022 pro V1.A, V3.A

Učební plán V1A V3A

Šestileté studium je určeno pro absolventy 7. tříd základní školy.

Nespornou výhodou přijetí do šestiletého gymnázia je to, že se žáci naučí dříve systematicky pracovat s učebními texty, rychleji přivyknou středoškolskému způsobu výuky, v porovnání s učebním plánem základní školy mají i jinou hodinovou dotaci, zejména ve výuce cizích jazyků, programování, společenských a přírodních věd. Proto se k šestiletému studiu na Gymnáziu Hranice hlásí zejména talentovaní žáci , kteří uvažují o dalším studiu na gymnáziu, a přijetím do šestiletého studia tak řeší případné rozhodování o dalším studiu na vysoké škole či vyšší odborné škole. Pedagogický sbor vysokoškolsky vzdělaných odborníků  tak žákům Gymnázia Hranice zaručuje další rozvíjení jejich schopností, znalostí a dovedností.

Studium na Gymnáziu Hranice má povahu všeobecného studia, studenti si podle svého zájmu a zaměření mohou ve čtvrtém ročníku zvolit směr budoucího studia. Od pátého ročníku mohou navštěvovat jednu ze čtyřech větví: humanitní, přírodovědnou, technickou nebo všeobecnou. Studenti pak navštěvují podle svého zájmu a své budoucí profesionální orientace v pátém ročníku dva odborné dvouhodinové semináře a v šestém ročníku dokonce pět. V posledním roce studia tyto volitelné předměty tvoří 30 % vyučovacích hodin týdně. Další profilace studentů je umožněna volbou nepovinných předmětů podle zájmů studenta. Podrobnější přehled o profilovaných učebních plánech získáte nejlépe při prohlídce aktuálních učebních plánů. Vzdělávací program se realizuje podle Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázia Hranice, který vychází z RVPGV a platí od 1.9.2009.

Od školního roku 2002/2003 zabezpečuje škola výuku celkem 4 cizích jazyků. Jazyková výuka je postavena na modelu dvou cizích jazyků, které jsou vyučovány již od prvního ročníku. Prvním cizím jazykem je anglický jazyk. Druhý cizí jazyk si žák podle zájmu vybere z nabídky: německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk.

Během studia absolvují žáci lyžařský výcvikový kurz (3. ročník šestiletého studia) a sportovně turistický kurz (5. ročník šestiletého studia). Absolvují odborné exkurze v rámci vyučovacích předmětů, účastní se i poznávacích pobytů v zahraničí.

 

Aktuality

Přednáška Mgr. Jakuba Bělíčka z PřF UP (téma-fotosyntéza) sem BICH ve výuce

[28.02.2022]

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

[24.02.2022]

Workshop na téma Exekuce a insolvence, V5.A. 3.A

[22.02.2022]

TSP nanečisto (matematicko-analytické schopnosti) 4.A a V6.A

[21.02.2022]